Information om Chakrasystemet


Chakra

Jag hjälper dig att balansera och aktivera dina chakran. Det finns många chakran, men man pratar oftast om sju stycken.

Ordet chakra betyder livshjul och är relaterat till att ett chakra, sett framifrån, ser ut som ett hjul med ett visst antal ekrar eller uppdelningar. Kan också liknas vid en trattkantarells utseende med svampens hatt på framsidan och svampens ihålliga rör genom ryggraden och ut i auran.

Läran om chakran och energier härstammar från Indiens yoga och meditationstraditioner och i Fjärran Östern har man använt sig av läran i över fyratusen år. I mer än tvåtusen år gamla skrifter på sanskrit från Tibet talas det om chakran. Det här är egentligen inget nytt, fast det är bara de senaste tio till tjugo åren som läran har nått oss här i väster .

Man kan likna våra kroppar vid stora energimottagare, vi tar in energi från allt levande som finns runt omkring oss, från djur, växter, även månen och stjärnorna är energigivare. Den mänskliga kroppen har hundratals energicentra, både större och mindre, men det är de sju största som man refererar till som chakran, dess placering kan du se på bilden. 

Ett chakra är en ackumulation av energi från olika medvetandenivåer hos människan . Varje chakra innehåller två motriktade krafter; en utgående och en inåtgående. Genom den utåtgående kraften ger chakrat ut energi till omgivningen och genom den inåtgående kraften tar chakrat in energier. Chakrat har hos var och en av oss format sig till ett speciellt mönster beroende på vad vi har upplevt. Det är det här mönstret som gör oss till de vi är, att vi alla är olika och reagerar olika i olika situationer.

Chakrana är placerade i det eteriska energifältet, fast deras energi är inte eterisk. Chakranas energi sträcker sig genom våra eteriska, astrala , mentala och andliga energifält. Chakrana är energivirvlar som kanaliserar energi till och från kroppen och de reglerar även den här energin. Chakrana utgör också en del av vår aura ; ett energifält runt kroppen som även det är osynligt för de allra flesta. I och med att chakrana ger uttryck för energi rör de sig i olika vibrations-hastigheter eller frekvensersom är olika från chakra till chakra. Varje chakra har ett visst antal ekrar, fält, eller enligt den österländskatraditionen, ett lotusblad.

Hur många lotusblad ett chakra har visar vilken frekvens det vibrerar med, t.ex. har rotchakrat 4 lotusblad och är det chakra som är långsammast, däremot så har kronchakrat med sina 992 lotusblad den finaste frekvensen. De här olika frekvenserna gör också att de olika chakrana ger ifrån sig olika färger som följer regnbågens alla färger; röd , orange , gul , grön , blå , indigo och violett . Den österländska traditionen ger chakrana lite annorlunda färger men vi västerlänningar följer regnbågens färger enligt en teori som Bob Moore och   Jes Bertelsen har utarbetat. Man kan se på färgerna om chakrana är i balans eller inte.

Ett chakra snurrar motsols och har i huvudsak två uppgifter; att först ta in livsenergi från det eteriska fältet och sedan vidarebefordra och fördela den här energin i kroppen. Ett chakra innehåller två olika sorters energi. Den första är livsenergin som kommer från solens kärnprocesser. Det är den energi som ska användas för att hålla vår fysiska kropp vid liv . Den andra energin är den andliga, som hjälper oss att utvecklas i andligt avseende - en kärleksenergi som ger oss förmågan att älska oss själva och andra. Ibland uppstår dock blockeringar.

Chakrana är förbundna med det centrala nervsystemet genom en stjälk som slutar i ryggmärgen . De står även i förbindelse med det endokrina körtelsystemet och har i och med det stort inflytande på hela vårt psykofysiska välbefinnande .

Kronchakrat - "Tusenfaldig" på sanskrit

Tallkottskörtel
skapar förening och frid, ger energi till hjärnan
Detta chakra sitter i fontanellen, mitt ovanpå huvudet. Detta chakra symboliserar upplevelsen att vara en del av alltet och att det finns en mening med livet. När du mediterar över och aktiverar detta chakra kan du uppleva en enhet med allt omkring dig. När du har balans känner du att du är på rätt väg i livet och känner tillit till att allt händer i rätt tid och att du är vägledd. Obalans kan ge likgiltighet inför vad som händer en. Chakrat representerar ett vidgat medvetande.

Pannchakrat "Att veta"
hypofys
Självbehärskning, medialitet, inre seende, ger energi till ögonen och hjärnan.
Chakrat sitter precis mellan ögonbrynen och är symbol för kunskap och intuitiv känslighet. Har du ett balanserat pannchakra har du kreativitet, intuition och flexibilitet och litar också på din logiska förmåga och både intuitiv känsla och logik samverkar. Chakrat representerar din förmåga att ta emot och använda information och intryck. Överaktivt chakra ger huvudvärk i pannan.

Halschakrat - "Rening"
Sköldkörtel och bisköldkörtel
Intuition, kommunikation, kreativitet.
Halschakrat sitter i halsgropen och är en symbol för kommunikation, både förmågan att lyssna till sina egna behov och känslor, att kunna uttrycka sig tydligt och att lyssna till andra. Har du balans i detta livsområde kan du inspirera andra och uttrycka dig med en inre självsäkerhet som grund. Chakrat representerar livsområdet ärlighet - mot dig själv och andra.

Bröstchakrat "Änglachakrat"
Thymuskörteln
Självkänsla, inre harmoni, änglakontakt.
Detta chakra är inte beskrivet i den indiska läran om chakran, men man brukar säga att det har kontakt med vår själ och vårt änglajag, vårt sanna och fullkomliga jag.

Hjärtchakrat - "oslagen, evig ton"
hjärtat, thymuskörteln.
Kärlek, sorg, empati
Hjärtchakrat är en förening mellan de lägre fysiska och övre själsliga aspekterna av människan. Chakrat sitter mitt emellan bröstvårtorna, mellan fjärde och femte bröstkotan. Det representerar den osjälviska kärleken, utgivande utan att vänta sig något tillbaka och förmågan att ta emot andras kärlek. När du har balans och harmoni i hjärt-chakrat kan du tillåta människor att vara som de är och kan acceptera livet som det är. Med hjärtchakrat i balans känner du kärlek och medkänsla till alla du möter.

Solarplexuschakrat - "Skimrande ädelsten"
Bukspottkörtel
Känslor, (som glädje, rädsla, oro, ilska) vilja, kraft
Detta chakra sitter i gropen under bröstbenet och är kopplat till våra känslor. Med ett balanserat chakra kan du uppleva dina egna och andras känslor i detta chakra och har integritet, vilja och kraft. Du respekterar dig själv och andra och har lätt att sätta gränser. Chakrat representerar förmågan att uppleva sina känslor och sinnesintryck och känna ljuvligheten i dem utan att förneka dem.

Bukchakrat "egen boning" kroppens centreringspunkt
Äggstockar, testiklar
materiell säkerhet, trygghet, sexualitet självförtroende.
I den japanska filosofin anses bukchakrat vara sätet för själen. Chakrat står för säkerhet och trygghet i världen. Med ett balanserat chakra är vi omhändertagande och generösa och har en trygg sexualitet.

Rotchakrat - "grund, stöd"
Binjurar
överlevnadsenergi, livsvilja, fysisk kraft och stabilitet.
Chakrat sitter där ryggraden tar slut och ger oss livsenergi och symboliserar vår upplevelse av stöd i livet. Har du ett balanserat rotchakra har du fysisk kraft och bejakar din fysiska kropp och dess behov. Här sitter kundalini-kraften, en överlevnadsenergi som kan aktiveras upp genom ryggraden och ge energi i extrema situationer som faror och olyckor.